คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไวพจน์ จงเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพัฒน์ ซิ้วกุ้ง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ