กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรปรัชญ์ นวนแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ