กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คมสัน นวลใย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ จันทอง
ครู คศ.1

นางสาวธันยพร เปาะทอง
ครู คศ.1

นางสาวปิ่นมณี เซ่งฟัด
พนักงานราชการ