กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยพร เปาะทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คมสัน นวลใย
ครูชำนาญการ

นางจิราภรณ์ จันทอง
ครู คศ.1

นางสาวปิ่นมณี เซ่งฟัด
พนักงานราชการ