กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชุกรี ทุ่ยอีด
ครู คศ.2

นางสาวจินดา สงศิริ
ครู คศ.3

นางสาวบุญศิริ ปานทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขวัญชนก พลเดช
ครู คศ.2