กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชุกรี ทุ่ยอีด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินดา สงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญศิริ ปานทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญชนก พลเดช
ครูชำนาญการ

นางสาวสุขุมาล คงเนียม
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ สุสิคง
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ เดโชศาสตร์
ครู คศ.1

นายซูกีพลี โบสะอิ
พนักงานราชการ