กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : lampblack@hotmail.co.th

นางอรพินทร์ เดชภักดี
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา กังเฮ
พนักงานราชการ