[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
2535 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
2538 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" / วิทย์ - คณิต
2540 อนุปริญญา / อศศ. สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
2542 ปริญญาตรี / ศศ.บ. สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา / วิชาชีพครู
2556 ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2541 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี
2524 อนุปริญญา พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
2524 อนุปริญญา พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
2563 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
2530 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
2526 มศ.๕สายวิทย์คณิต โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หล้งสวน จ.ชุมพร
2526 มศ.๕ สายวิทย์ คณิต โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ.หล้งสวน จ.ชุมพร
2530 ปริญญาตรี ครุศาตรบ้ณฑิต คบ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี วค.สุราษฎร์ธานี
2523 ม้ธยมศีกษาตอนต้น มศ.3 โรงเรียนท่าชนะ
2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย มศ.5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา สายวิทย์-คณิต
2520 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.7 โรงเรียนวัดอัมพาวาส
2517 ประถมศีกษาตอนต้น / ป.4 โรงเรียนบ้านดินก้อง ต.วัง อ. ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
2550 ปวส. / บริการธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย /การบัญชี
2557 กศ.บ. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน/มหาวิทยาลัยบูรพา
2561 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 - 2546 แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ ISO และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
2547 - 2549 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน เจ้าหน้าที่ปกครอง, เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎ์ และ เจ้าหน้าที่ห้องเสมียนตราอำเภอ
2550 - 2553 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เจ้าหน้าที่ GPA และ ครูอัตราจ้าง (กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ)
2554 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คศ.1
2563 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คศ.2
14 มีนาคม พ.ศ.2539 โรงเรียนวัดดงแก้ว อาจารย์ 1 ระดับ 3
พ.ศ. 2559 - 2560 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว
พ.ศ. 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร นักวิชาการแรงงาน (จิตวิทยาแนะแนว)
พ.ศ. 2560 โรงเรียนอำนาจเจริญ พนักงานราชการครูผู้สอนวิชาแนะแนว
พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ครู
2559 โรงเรียนด่านช้างวิทยา ครูผูู้ช่วย
2561 โรงเรียนด่านช้างวิทยา ครู
2561-2566 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ครูวิชาภาษาไทย
26/04/2564 - ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. มุกดาหาร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาปัจจัยออกกลางคันช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
2 รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565
3 Design By kanokporn
4 ว.9 (PA) ครูวิณุรา
5 ครูดีไม่มีอบายมุข
6 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
7 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมมือถือ
8 เข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการ National Software Contest ครั้งที่ 24 NSC 2022
9 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
10 โครงงานคุณธรรม ปี 2563
11 รางวัลครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
12 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
13 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564
14 ครูสอนดี สอนเด่น
15 สื่อ VDO กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หน่วยครอบครัวของฉัน
16 วีดิโอการสอนวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง สระ อุ
17 รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ ๔) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
18 1ปี มี12เดือน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1
19 สื่อ VDO กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โรงเรียนของเรา
20 สื่อ VDO การเขียนตัวเลขอารบิก1-5 ระดับชั้นอนุบาล
21 รายวิชา เคมี ม.6 เทอม 1
22 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเคมี 1
23 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเคมี 1
24 ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ๙ รายการ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
25 แบบทดสอบทบทวน O-NET ม.6/1
26 วิเคราะห์ผู้เรียน ม.5/1
27 หนังสือขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมสถานศึกษา 10 โครงการ 64
28 ชุดฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
29 ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Coaching
30 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๙
31 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
32 40.ครูดีในดวงใจ ระดับสพฐ. ปี พ.ศ.2564
33 39.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ปีการศึกษา 2563 เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ปีพ.ศ.2563
34 38.รับโล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 9) ประเภทครูผู้สอน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563
35 37.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2563
36
37 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
38 ครูผู้มีอุดมการณ์และอุทิศเวลาเพื่อการศึกษา
39 หนึ่งแสนครูดี
40 ครูดีเด่น
41 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ระดับชั้น ม.1-ม.3
42 ประกวดสวนมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
43 เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
44 นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขันสวดมนต์หมุ่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 ณ วัดนางชี ชิงถ้วยพระราชทาน จากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
45 รางวัลเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 นักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 (ตอบปัญหาอาเซียน ) ในนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
46 นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา งานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
47 นักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายที่ 37 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556
48 นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดอินทราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มกราคม 2563
49 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
50 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 20 มกราคม 2563
51 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
52 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2562 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2562
53 ผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง สรภัญญะ” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
54 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563
55 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๓
56 รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
57 เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปี 2562
58 ใบงานที่ 6 มารยาทในการรับประทานอาหาร
59 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร
60 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของศาสนา เดือนกรกฎาคม
61 แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
62 แบบฝึกหัด การอ่านจับใจความสำคัญ
63 เข้าห้องเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
64 นิทาน ข้างบน - ข้างล่าง
65 บัตรภาพ a-z
66 ใบงาน เขียนตามรอยประ ก-ฮ
67 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
68 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
69 เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง
70 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
71 กำหนดการสอนภาษาไทย ป.3
72 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ระดับชาติ 2561)
73 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหาคืออะไร
74 กำหนดการสอน/โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563
75 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100
76 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สระเอือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
77
78 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
79 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
80 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องปา ปา ป้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑/๒๕๖๓
81
82
83 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
84 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
85 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
86 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
87 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
88 20-22 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณืเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
89 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม)หลักสูตรการจัดประสบการ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
90
91 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
92 อธิบายสารอินทรีย์
93 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
94 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
95 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
96 โรคระบบทางเดินหายใจ
97 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
98 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
99 โครงการ English Camp"2019
100 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์