ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนี ลิ่มพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุธ น้ำผุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2550