ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนี ลิ่มพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ จิตบุญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา จูห้อง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินดา สงศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพินท์ เดชภักดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน นวลใล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :