ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้กรณีเฉพาะเจาะจง ไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง