แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ไม่ได้ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากวงเงินงบประมาณไม่ถึงตามที่กำหนด