ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ก.พ. 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 เพื่อที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล และให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,13:30   อ่าน 19 ครั้ง