ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Word Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48212
51โรงเรียนพระราชทาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.88 KB 48648
50โครงการที่-นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 48164
49โครงการห้องสมุด ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.22 KB 49681
48โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48339
47โครงการ-ทัศนศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 48348
46โครงการลูกเสือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 49979
45โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-YC-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 48354
44โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.38 KB 48369
43โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 48143
42กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.96 KB 48429
41โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 48890
40โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.08 KB 51332
39โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48337
38โครงการที่-พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48470
37โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.3 KB 49103
36โครงการส่งเสริมการแสดงสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48341
35โครงการที่-35-ยกผลสัมฤทธิ์วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 48434
34โครงการที่-34-ศตวรรษ-21วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48815
33โครงการที่-33-จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 48229
32โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 48401
31โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.19 KB 48532
30โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48298
29โครงการประกันคุณภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48506
28พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48156
27โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48597
26โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 48615
25ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 51111
24โครงการ-จัดหา-พัฒนา-และส่งเสริมบุคลากร ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48456
23โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.99 KB 48099
22โครงการสาธารณูปโภค ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48500
21โครงการอุปกรณ์การเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 48278
20โครงการ-หนังสือเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 48856
19โครงการจัดซื้อพัสดุ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 49749
18โครงการเครื่องแบบนักเรียนปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 24.84 KB 48494
17โครงการยานพาหนะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.37 KB 48801
16โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.11 KB 48177
15โครงการทูบีนับเบอร์วัน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.23 KB 48835
14โครงการ-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 48339
13โครงการ-สถานศึกษาสีขาว ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.48 KB 48382
12โครงการ-สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 52448
11ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 48184
10โครงการที่-10-ประชาธิปไตย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48279
9โครงการห้องโสต ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 48693
8โครงการอาคารสถานที่ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48613
7โครงการ-พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศฯ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48289
6โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.59 KB 48348
5โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48180
4โครงการ-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 48100
3โครงการที่-งานธนาคารโรงเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.24 KB 48253
2โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48774
1โครงการขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 52621
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48542
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 48478
ยุทธศาสตร์ -กลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 48219
ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 48314
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 48335
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 48480
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48202
ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 48474