ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
52 โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 118
50 โครงการภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 37.3 KB 58
49 โครงการเทคโนโลยีทางการศึกษาและค่ายเทคโนโลยี ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 32.76 KB 42
48 โครงการหลักสูตรต้านทุจริตปีงบ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 27.73 KB 51
47 โครงการห้องสมุดปี ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 38.75 KB 40
46 พัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 38.29 KB 32
45 โครงการลูกเสือ-เนตรนารี-และ-น.ศ.ท. ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 39.65 KB 72
44 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 29.03 KB 27
43 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 137
42 โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 31.05 KB 75
41 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 30.74 KB 50
40 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 32.35 KB 43
39 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 25
38 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 24.49 KB 46
37 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 31.39 KB 27
36 โครงการอนุรักษ์มรดกทางพันธุกรรม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 34.06 KB 19
35 โครงการวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 38.71 KB 34
34 โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 25
33 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 38.16 KB 27
32 โครงการที่-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 28.97 KB 50
31 โครงการ-นิเทศภายในปี ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 27.06 KB 58
30 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 22.86 KB 32
29 โครงการพัฒนาบุคลากรปีงบ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 29.61 KB 44
28 โครงการทัศนศึกษาปีงบ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 31.79 KB 40
27 โครงการธนาคารโรงเรียน ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 36.93 KB 19
26 โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 18
25 โครงการจัดซื้อปีงบ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 30
24 สาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 21.4 KB 31
23 โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 31.8 KB 34
22 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งถาวร ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 29.39 KB 29
21 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 27.86 KB 48
20 yc เพื่อนที่ปรึกษา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 31.38 KB 17
19 โครงการทูบี ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 30.37 KB 26
18 โครงการ-ยานพาหนะ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 30.94 KB 31
17 โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 32.69 KB 21
16 โครงการจัดสภาพแวดล้อม-และอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 66
15 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 25.44 KB 13
14 งานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 17
13 โครงการสารสนเทศ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 23
12 ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 44.52 KB 93
11 โครงการปรับปรุ่งระบบน้ำดื่มเเละจัดหาน้ำดื่ม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 33.38 KB 34
10 โครงการที่-ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 32.52 KB 56
9 สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 30.78 KB 795
8 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขภาพ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 40
7 โครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 37.6 KB 116
6 โครงการ-ประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 25.83 KB 34
5 โครงการสวนปาล์มน้ำมันสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 27.54 KB 9
4 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 42
3 โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 27.76 KB 24
2 วันสำคัญ ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 51
1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 40.89 KB 30
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 407
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.7 KB 150
29โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 351
28โครงการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 272
27ห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.55 KB 286
26โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.13 KB 280
25โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.15 KB 326
24โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปี2564 ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 345
23โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เงินพัฒ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 209
22โครงการที่-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.21 KB 207
21โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.32 KB 247
20โครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.02 KB 424
19โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.08 KB 323
18พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 285
17โครงการสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 247
16โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 188
15โครงการจัดซื้อปี ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.95 KB 212
14คนละไม้-คนละมือ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.65 KB 224
13จัดสภาพเเวดล้อม-อาคาร-สถานที่ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 406
12โครงการ ยานพาหนะ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 209
11โครงการโควิด ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 33.73 KB 304
10โครงการห้องโสต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 157
9พัฒนาข้อมูสารสนเทศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 199
8ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 45.17 KB 480
7สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.52 KB 3997
6โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 40.09 KB 333
5โครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 567
4โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.15 KB 272
3โครงการธนาคารโรงเรียนปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 37.11 KB 154
2โครงการ1เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 286
1โครงการโรงเรียนคุณธรรม-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.9 KB 291
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Word Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48422
51โรงเรียนพระราชทาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.88 KB 48795
50โครงการที่-นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 48317
49โครงการห้องสมุด ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.22 KB 49863
48โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48497
47โครงการ-ทัศนศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 48560
46โครงการลูกเสือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 50237
45โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-YC-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 48505
44โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.38 KB 48531
43โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 48284
42กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.96 KB 48596
41โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 49053
40โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.08 KB 51484
39โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48497
38โครงการที่-พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48596
37โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.3 KB 49263
36โครงการส่งเสริมการแสดงสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48497
35โครงการที่-35-ยกผลสัมฤทธิ์วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 48570
34โครงการที่-34-ศตวรรษ-21วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48949
33โครงการที่-33-จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 48364
32โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 48555
31โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.19 KB 48688
30โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48428
29โครงการประกันคุณภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48681
28พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48319
27โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48732
26โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 48749
25ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 51270
24โครงการ-จัดหา-พัฒนา-และส่งเสริมบุคลากร ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48601
23โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.99 KB 48241
22โครงการสาธารณูปโภค ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48652
21โครงการอุปกรณ์การเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 48410
20โครงการ-หนังสือเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 48993
19โครงการจัดซื้อพัสดุ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 49910
18โครงการเครื่องแบบนักเรียนปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 24.84 KB 48625
17โครงการยานพาหนะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.37 KB 48943
16โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.11 KB 48312
15โครงการทูบีนับเบอร์วัน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.23 KB 48972
14โครงการ-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 48500
13โครงการ-สถานศึกษาสีขาว ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.48 KB 48622
12โครงการ-สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 53747
11ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 48352
10โครงการที่-10-ประชาธิปไตย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48414
9โครงการห้องโสต ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 48809
8โครงการอาคารสถานที่ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48791
7โครงการ-พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศฯ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48425
6โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.59 KB 48555
5โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48328
4โครงการ-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 48278
3โครงการที่-งานธนาคารโรงเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.24 KB 48381
2โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48956
1โครงการขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 52828
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48924
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 48636
ยุทธศาสตร์ -กลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 48439
ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 48487
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 48509
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 48868
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48491
ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 48697