พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ / เป้าประสงค์/กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ 
โรงงเรียนบางดีวิทยาคม เป็นสถานบันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน เสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริหารองค์กร และจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
2.พัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป้นสำคัญและเน้นให้ผุ้เรียนปฏิบัติจริง
3.พัฒนาการสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
4.พัมนาระบบความสำพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน