คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๒๕๘๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564


เข้าสู่หน้าหลัก